Marknadens Värdegrunder

För oss som arrangerar Ljungsbro Marknad är värdegrund viktigt. Vi strävar efter att alltid bete oss korrekt och följa lagar, avtal och regler. Ärlighet, Respekt, Alla människors lika värde och att vara väldigt varsamma med vår Miljö. Genom att återbruka fungerande och hela produkter bidrar man kraftigt till en bättre miljö. Alla deltagande aktörer och samarbetspartners förväntas respektera marknadens värdegrunder.

De värderingar som ligger till grund för vår marknad kan kort sammanfattas i dessa sju grundläggande riktlinjer:

  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet. Den offentliga makten utövas med respekt för den enskilda individens frihet och värdighet. Marknaden kommer alltid ha respekt för människors lika värde. All form av diskriminering av till exempel kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller funktionsnedsättning får under inga omständigheter förekomma. Alla människor har rätt till frihet och ett meningsfullt liv. Människors olikheter är en grundförutsättning för utveckling.  • Resurshushållning ska förenas med service och tillgänglighet. Våra kunder ska ges möjlighet att få information, vägledning och råd om hur varan miljövänligt och säkert ska användas, återbrukas, repareras eller återvinnas när den tjänat ut. Jag kommer aktivt arbeta med och stödja olika natur- och miljöfrågor: Att rädda naturens liv. En rik natur är livsviktig för välfärden för den växande befolkningen. När naturen skövlas blir världen fattigare. Därför stöder vi arbetet för att den biologiska mångfalden ska bevaras och få utvecklas. Lika viktigt är att stå upp för naturens rätt att existera för sin egen skull. Att främja människors hälsa. När miljögifter sprids och klimatet förändras hotas människors hälsa. Och när de gröna miljöerna försvinner blir tillvaron fattigare. Därför arbetar jag mot försämrad miljökvalitet men också för naturupplevelser och rika naturmiljöer där människor bor och vistas. Att verka för global solidaritet. Miljökrisen och fattigdomen är gigantiska utmaningar som alla delar. Solidaritet mellan och inom generationer är avgörande för en hållbar utveckling. Därför stödjer vi en hållbar användning och rättvis fördelning av planetens resurser.

  • Demokrati. All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de anställda där i uppdrag att genomföra deras beslut. Det är viktigt att alla som bor eller verkar i vårt land respekterar och har förtroende för de lagar och beslut som fattas. De ska byggas på vetenskap och fakta. Demokrati bygger på alla människors lika och unika värde och en tilltro till att alla vill påverka och ta ansvar. Det är en process och en rörelseriktning, inte ett färdigt system eller ett givet tillstånd. Vi gör demokrati tillsammans!

  • Samtal och samarbete är demokratins livsnerv. Demokrati är ett uttryck för att vi människor är ömsesidigt beroende av varandra. I grunden är demokrati en överenskommelse om att hantera vägval och meningsmotsättningar tillsammans i en dialog. Lärandet är en ständigt föränderlig process, som handlar om kunskap, erfarenhet, förståelse, insikt, kritiskt förhållningssätt, medvetenhet och förmåga. Dessa egenskaper är unika för varje människa.

  • Legalitet. Den offentliga makten utövas under lagarna. Som företag och ägare tillämpar och följer vi de lagar och regler som gäller för oss och våra företag.

  • Objektivitet. Allas likhet inför lagen, saklighet och opartiskhet ska iakttas. Lika fall ska behandlas lika och beslut fattas efter fakta, kunskap och efter noggrann övervägning.

  • Fri åsiktsbildning. Den svenska folkstyret bygger på fri åsiktsbildning där öppenhet och yttrandefrihet är central. Alla har rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet.

    *Text och formuleringar är i stora delar lånad av värdegrunder från Arbetsgivarverket, EU, LO och Naturskyddsföreningen. Den är bearbetad och omskriven för att passa marknadens och deltagande företagare och föreningars värderingar bättre.

SharonMcCutcheon / Pixabay